Rólunk

A Magyar Fórum alulról jövő kezdeményezés, többségében politikailag érintetlen szakemberekkel. Számunkra fontos, hogy legyen magyar képviselet a szlovák parlamentben.

Célunk egy olyan magyar képviselet megteremtése, amelyben sem a Smer-SD, sem az SNS nem vesz részt, miként Kotleba pártja sem jöhet politikai partnerként szóba. Azt szeretnénk, hogy magyar szavazatokkal magyar párt képviselői jussanak a szlovák parlamentbe. A zsákutcába jutott magyar politikai képviselet új emberekre és megoldásokra vár. Nem mástól várjuk a megoldást, mi teszünk érte.

ELNÖK:
Simon Zsolt (48)
Padár
Politikus, mezőgazdász
Két gyermek édesapja

ALELNÖK:
Gál Zsolt (41)
Diósförgepatony
Egyetemi tanár, Comenius Egyetem
Nős, három gyermek édesapja

ALELNÖK:
Mikolai Attila (41)
Komárom

ELNÖKSÉG:
Balázs Péter (33)
Nagymegyer

ELNÖKSÉG:
Bindics László (38)
Bős

ELNÖKSÉG:
Bojtoš Tamás (40)
Nagykürtös

ELNÖKSÉG:
Zoltána László (47)
Bajcs

ELNÖKSÉG:
Szolárd Tihamér (53)
Negyed

A PÁRT ALAPSZABÁLYA

 1. fejezet
A párt neve és székhelye

 1. A párt neve: Magyar Fórum (továbbiakban csak „párt“).
 2. A párt székhelyét a párt Elnöksége jelöli ki.
 3. A párt jogi személy, a Tt. 85/2005. sz. a politikai pártokról és politikai mozgalmakról szóló törvény szerint (a továbbiakban csak „törvény“), amely a párt Előkészítő Bizottságának javaslatára, összhangban az érvényben lévő törvényekkel, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában történő bejegyzéssel jött létre.
 4. A párt a Szlovák Köztársaság és az Európai Únió politikai rendszerében működik, tevékenységét a hatályos jogszabályokkal összhangban és az Alapszabályzat szerint végzi.

2. fejezet
A párt programja és tevékenységének célja

 1. A párt tevékenysége során legfőképp az alábbi alapelvek alapján működik,
  a, demokrácia,
  b, nemzeti kisebbségek jogainak védelme,
  c, emberi jogok és jogállamiság védelme,
  d, szabadság,
  e, egyenlőség,
  f, igazságosság,
  g, emberi méltóság,
  h, család védelme,
  i, piacgazdaság,
  j, európai és nemzetközi együttműködés,
  k, természeti és kultúrális értékek védelme,
  l, európai együttműködés és az euro-atlanti biztonsági térség védelme, amely a Szlovák Köztársaság fejlődésének leglkalmasabb térsége.
 2. A párt az általános céljait a program- és munkadokumentumokban részletezi.

3. fejezet
A párttagság létrejötte

 1. A párt tagjává válhat azon szlovák állampolgár, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, valamint az Európai Únió tagállamának állampolgára, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák köztársaság területén és betöltötte a tizennyolcadik életévét, teljes cselekvőképességgel bír, továbbá egyetért a párt programelveivel és az Alapszabályával.
 2. Párttaggá nem válhat egy másik politikai párt vagy politikai mozgalom tagja.
 3. Az új tagok tagságáról a Országos Tanács írásos tagfelvételi kérelem alapján dönt. A párt Alakuló Közgyűlésének napjáig a tagfelvételről az Előkészítő Bizottság dönt.
 4. A Országos Tanács olyan érdeklődő tagságát nem hagyja jóvá, aki nem felel meg a párttagság feltételeinek, kétség merül fel a politikai- vagy polgári feddhetetlénségével kapcsolatban, illetve tisztességtelen szándékai vannak a párttagsággal kapcsolatban.
 5. A tagok nyilvántartását a párt Titkársága végzi.
 6. Bővebben a párttagok felvételéről és bejegyzéséről, a tagfelvételi kérelem formai, illetve tartalmi követelményeiről a Országos Tanács által elfogadott belső előírások foglalkoznak.

4. fejezet
Párttagság formái

 1. A párt alapító tagjává az válik, akinek tagságát az Előkészítő Bizottság a párt Alakuló Közgyűlésének napjáig jóváhagyja. Az alapító tag azonos jogokkal és kötelességekkel rendelkezik, mint a párt más tagja.
 2. A párt tagjává az válik, akinek tagságát a párt illetékes szerve jóváhagyja.

 

5. fejezet
A párttagok jogai és kötelességei

 1. A párt tagja az Alapszabály értelmében a következő jogokkal bír:
  a, választhat, valamint választható a párt szerveibe és kinevezhető a párt tisztségviselői beosztásaira,
  b, szavazhat és szabadon kifejezheti véleményét a párt szerveinek és az egyes tisztségviselőinek tevékenységéről,
  c, rész vehet a párt munkadokumentumainak előkészítésén,
  d, javaslatot és észrevételeket tehet a párt működésével, illetve programjával kapcsolatban,
  e, részt vehet a párt azon szerveinek gyűlésén, melyeken a tagságát érintő kérdéseket tárgyalják,
  f, tájékozódhat a párt egyes szerveinek tevékenységéről és a pártot érintő fontos kérdésekről,
  g, fellebbezéssel fordulhat az Etikai Bizottsághoz a személyét érintő pártdöntésekkel kapcsolatban,
  h, tagsági viszonyát megszüntetheti, illetve szüneteltetheti.
 2. A párt tagjának kötelességei:
  a, betartani az Alapszabályt, belső szabályzatot, és a párt programját,
  b, betartani a párt által hozott határozatokat,
  c, választott vagy kinevezett tisztségviselői beosztásából adódó kötelességeinek vagy feladatainak felelősségteljes betartása,
  d, harmadik személy számára bizalmas információkat a pártról nem hozzáférhetővé tenni,
  e, a párt jó hírnevét nem sérteni,
  f, személyes adatainak megváltozásáról a párt Titkárságát tájékoztatni,
  g, a meghatározott tagdíjakat időben megtéríteni.
 3. A párt tagjai vagyoni hozzájárulásként éves tagdíjat fizetnek. Bővebben a tagdíjról, annak összegéről, esedékességéről, befizetési formájáról az  Országos Tanács határoz belső szabályzatában.

6. fejezet
A párttagság megszűnése, szüneteltetése és a párttag kizárása

 1. A párttagsági viszony megszűnik:
  a, a párt tagjának halálával,
  b, cselekvőképességének korlátozásával,
  c, szlovák állampolgárságának elvesztésével, ill. európai úniós állampolgárságának elvesztésével,
  d, állandó lakhelyének megváltoztatásával a Szlovák Köztársaság területén kívülre,
  e, egy másik politikai pártba vagy mozgalomba való belépésével,
  f, amennyiben tagdíjfizetés elmulásztasára kerül sor előzetes felszólítás ellenére,
  g, a párt tagjának kilépésével,
  h, párt tagjának kizárásával.
 2. Az Országos Tanács kizárhatja azt a tagot:
  a, aki súlyosan megsérti az Alapszabályzat előírását, vagy a párt szerveinek döntését,
  b, akit büntetőjogi eljárás során jogerősen elítélnek,
  c, aki a párt jó hírnevét megsérti,
  d, aki megszegte kötelességeit a párt tulajdonának gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben,
  g, aki visszaél a párt-, illetve köztisztségével,
  h, aki hamis adatokat közöl a belépési nyilatkozat kitöltésekor.
 3. A tagsági viszony megszűnését a 6. fejezet 1. pontjában felsoroltak szerint az Elnökség állapítja meg. A párttag kizárásáról a 6. fejezet 2. pontjában felsoroltak szerint szavazással dönt az Országos Tanács. A párttag kizárásához a jogosult szavazatok egyszerű többsége szükséges.
 4. A tagot azonnali hatállyal értesíteni kell, amennyiben kizárására kerül sor illetve a tagsági viszonya az 1. pont d) és e) betűje alapján megszűnik. Jogában áll fellebezni a kizárást vagy a tagsági viszony megszűnését kimondó határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül. Az érintett tag ebben az esetben az Etikai Bizottsághoz kell, hogy forduljon. A fellebezésről az Etikai Bizottság dönt a fellebezés benyújtásától számított 3 hónapon belül. A fellebezés elbírálásáig az érintett tag párttagsága szünetel.
 5. A tag írásban kérvényezheti tagsági viszonya szüneteltetését, amennyiben elfogad olyan tisztséget vagy munkaviszonyt, amely összeférhetetlen a párttagsággal. Amennyiben a tagsági viszony határozott időre szünetel, ez idő lejártával a tagsági viszony megújulásra kerül. Szüneteltetés esetén a tag bármikor kérvényezheti a tagsági viszony újbóli megújulását a Titkársághoz intézett írásos tájékoztatás alapán.
 6. Az Elnökség szüneteltetheti azon tag tagsági viszonyát, aki ellen vádat emeltek szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt.
 7. A szüneteltetés alatt a tag jogaival nem élhet és mentesül a tagsággal járó kötelességek alól, kivételt képez azon kötelessége, mely szerint tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől a szüneteltetés időtartama alatt, amely a párt érdekei és jó hírneve ellen irányulhat.

 

7. fejezet
A párt tagjainak nyilvántartása

 1. A párt tagjainak nyilvántartásáért a Titkárság felel.
 2. A párttagok nyilvántartásába a következő adatok kerülnek bejegyzésre:
  a, keresztnév és vezetéknév,
  b, állandó lakhely,
  c, születési idő,
  d, párttagsági viszony kezdete,
  e, aláírással ellátott tagfelvételi kérelem.
 3. A tagfelvételi kérelem formanyomtatványát, tagsági igazolványt az Országos Tanács hagyja jóvá.

8. fejezet
A párt szervei

 1. A párt szervezeti felépítését a hierarchikus rendszerben felépített pártszervek és a Titkárság alkotja.
 2. A párt szervei:
  a, Közgyűlés,
  b, Országos Tanács,
  c, Elnökség,
  d, Elnök,
  e, Etikai Bizottság,
  f, Ellenőrző Bizottság.

 

9. fejezet
Általános szabályok

 1. A párt szervei határozatképesek, ha a szerv összes tagjának több mint fele jelen van.
 2. Az egyszerű többséggel elfogadott döntéshez szükséges a jelenlévő szervezeti tagok többségének szavazata.
 3. A párt alapító tagjai vétojoggal élhetnek az Országos Bizottság és az Országos Tanács bármilyen döntésével szemben, melyhez minősített többségre van szükségük. Az alapító tagok a döntés meghozatalától számított 7 napon belül élhetnek a vétójogukkal. Azon szervezeti döntés, amely ellen vétójoggal éltek, leghamarabb 14 nap múlva tárgyalható újra. Ugyanazon döntések kapcsán a vétójog újfent nem alkalmazható.
 4. A párt minősített többségi döntéséhez szükséges az összes szervezeti tag többségi szavazata.
 5. A párt fölérendelt szervezetének képviselője részt vehet a párt alárendelt szervezetének ülésén.
 6. A párt választott és kinevezett tisztségviselőinek megbízatása négy évig tart. Amennyiben az őket megválasztó szerv felmenti őket tisztségük alól, megbízatásuk a felmentést követően véget ér. Tisztségviselői megbízatásuk akkor is véget ér, ha a párttagsági viszony megszűnik a 6. fejezetben leírtak szerint. A választott tisztségviselőket a SzlovákKöztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásoktól számított 120 napon belül kell megválasztani.
 7. A párt tárgyalási nyelve a magyar nyelv. A párt szervezeteinek üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet 14 napon belül a párt Titkárságának kell elküldeni.

10. fejezet
Közgyűlés

 1. A párt legfelsőbb szerve a Közgyűlés. Az Alapító Közgyűlésen a párt összes tagja küldöttként vesz részt. Amennyiben a párt tagjainak száma nem haladja meg a 300 főt, a Közgyűlésen a párt összes tagja küldöttként vesz részt. Ha a párt tagjainak száma több mint 300 fő, a Közgyűlésen küldöttként vesznek részt:
  a, az Országos Tanács tagjai,
  b, Etikai Bizottság tagjai,
  c, Ellenőrző Bizottság tagjai,
  d, a párt tagjai, az Országos Elnökség által megállapított kulcs alapján.
 2. A Közgyűlést a párt Elnöke hívja ösze kétévente legalább egyszer. Szükség esetén a párt Elnöke rendkívüli Közgyűlést hív össze. Az Elnök köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni az Országos Tanács javaslata vagy a párttagok egyharmadának indítványa esetén, 60 napon belül.
 3. A Közgyűlés főképp:
  a, jóváhagyja a párt Alapszabályát és annak módosításait,
  b, jóváhagyja a párt programját, céljait és azok módosításait,
  c, megválasztja és meneszti a párt Elnökét és Alelnökeit,
  d, megválasztja és meneszti az Elnökség tagjait,
  e, megválasztja és meneszti az Etikai Bizottság és az Ellenőrző Bizottság tagjait,
  f, jóváhagyja a párt Gazdasági Szabályzatát és annak módosításait,
  g, dönt a párt önkéntes megszüntetéséről, más párttal való egyesülésről, csődeljárás esetén a megmaradt vagyon kezeléséről, a párt megszűnése esetén a kötelezettségekről,
  h, dönt az egyéb, a törvény szerint kizárólagosan az ő hatáskörébe tartozó kérdésekről.
 4. A Közgyűlés tagja ki van zárva azokból a szavzásokból, melyeken az Etikai Bizottság és az Ellenőrző Bizottság  tagjaként részt vett.
 5. A Közgyűlés ülésén a küldött saját javaslatokat és az ülés prográmjának kiegészítésére vonatkozó javaslatokat terjeszthet elő.
 6. A határozatok elfogadásához a Közgyűlés küldöttjeinek többségi szavazata szükséges.

 

11, fejezet
Országos Tanács

 1. Az Országos Tanács tagjai:
  a, az alapító tagok,
  b, az Elnökség tagjai,
  c, azon párttagok, akiket képviselőnek választottak a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába és az Európai Parlamentbe,
  d, párttagok, az Országos Közgyűlés által meghatározott kulcs alapján.
 2. Az Országos Tanács feladatai főképp:
  a,megvitatni az Elnökség által előtrejesztett pártprogramot és Közgyűlésnek továbbítani jováhagyásra,
  b, megvitatni a párt Gazdasági szabályzatát és annak módosításait és Közgyűlésnek továbbítani jováhagyásra,
  c, dönteni a tagsági kérelem elfogadásáról, elutasításáról és a tagok kizárásáról,
  d, jóváhagyni a párt Enöksége által javasolt pártjelölteket a politikai tisztségek betöltésére (miniszter, államtitkár),e
  e, az Elnökség javaslata alapján jóváhagyni a képviselőjelöltek listáját a Szlovák Nemzeti Tanácsba és az európai parlamenti választásra,
  f, az Elnökség javaslata alapján dönteni a választások előtti és választások utáni koalíció megkötéséről és felbontásáról járási és országos szinten,
  g, a Közgyűlés elé terjeszteni a párt szerveinek jelöltjeit,
  h, a Közgyűlés elé terjeszteni jóváhagyásra a párt egyes szerveibe választandó tagok számára vonatkozó kulcsot,
  i, jóváhagyja a párt éves költségvetését,
  j, ellenőrizni és jováhagyni a párt gazdálkodását és finanszírozását,
  k, az Elnökség javaslatára megtárgyalni a párt költségvetését, amelyet a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra
  l, dönt a regionális szervezetek megalakulásáról és megszüntetéséről. A regionális szervezetek nem jogi személyek, saját nevük alatt nem szerezhetnek vagyont, nem gazdálkodhatnak és kezelhetik a párt vagyonát saját hasznukra. Ugyanígy nem szerezhetnek vagyoni jogokat, a párt nevében nem járhatnak el és kötelezhetik el magukat a párt nevében,
  m, az Elnökség javaslatára és az Alapszabállyal összhangban jováhagyja a párt belső szabályzatait,
  n, dönteni egyéb, az Alapszabályban feltüntetett kérdések.
 3. A Közgyűlés ülésén a Tanács küldötje saját és az ülés prográmjának kiegészítésére vonatkozó javaslatokat terjeszthet elő.
 4. A határozatok elfogadásához az Országos Tanács tagjainak abszolút többsége szükséges.

 

12. fejezet
Elnökség

 1. Az Elnökség a párt fő végrehajtó szerve. Az Országos Tanács ülései közti időben  a párt tevékenységét irányítja. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely a hatályos jogszabályok és az Alapszabály szerint nem tartozik a párt más szervének kizárólagos hatáskörébe.
 2. Az Elnökség szükség szerint ülésezik. Az ülést az Elnök vagy az általa megbízott Alelnök hívja össze és vezeti. Az Elnökség tagjainak egyharmadának javaslata esetén az Elnökség haladéktalanul, legkésőbb 7napon belül ülésezik.
 3. Az Elnökség legalább 9 tagból áll, beleértve az Elnököt is. Az Elnökség tagjai:
  a, a párt Elnöke,
  b, a párt Alelnökei,
  c, Közgyűlés által meválasztott további tagok.
 4. A párt Elnöksége határozatait minősített többséggel fogadja el.
 5. Az Elnökség hatáskörébe tartozik főképp:
  a, belső szabályzatok elfogadása, módosítása, eltörlése, amennyiben ezek elfogadása nem tartozik a Közgyűlés vagy az Országos Tanács hatáskörébe,
  b, politikai, vagyon és gazdasággal kapcsolatos kérdésekről való döntéshozatal,
  c, értékeli a párttagok tevékenységét,
  d, saját tanácsadói csoportokat hoz létre,
  e, a soron következő Közgyűlés vagy Rendkívüli Közgyűlés összehívásásig ideiglenesen megbízza a párt tagjait a megüresedett tiztségviselői pozíciók betöltésével,
  f, az Alapszabályban előírt okmányokat az Országos Tanács elé terjeszti elfogadásra,
  g, a Közgyűlés tagjainak igazolást állít ki és dönt a Közgyűlés helyszínéről,
  h, az Elnök javaslatára elfogadja az évzáró jelentést a párt tevékenységéről,
  i, megállapítja a tagsági viszony megszűnését a 6. fejezet 1 bekezdése szerint,
  j, a párt Titkárát választja és meneszti.

13. fejezet
A párt Elnöke és Alelnökei

 1. A párt legfőbb képviselője és képviseleti szerve a párt Elnöke, aki a párt nevében jogosult eljárni, mégpedig úgy, hogy a leírt vagy nyomtatott pártnévhez, megjelölt tisztséghez, kereszt- és vezetéknévhez csatolja sajátkezű aláírását.
 2. A párt Elnöke a párt politikájáért és működéséért felelős. Az Elnököt távollétében az általa megbízott Alelnök helyettesíti. Az Elnök által adott meghatalmazás alapján a párt nevében eljárhat más párttag vagy a párt alkalmazottja is, mégpedig a meghatalmazás által pontosan kijelölt terjedelemben.
 3. A párt Elnöke főképp:
  a, képviseli a pártot,
  b, politikai, vagyoni, gazdasági és munkajogi kérdésekben a párt nevében jár el,
  c, összehívja és vezeti az Közgyűlés, Országos Tanács és az Elnökség üléseit, elnököl az üléseken, vagy az elnököléssel az Elnökség valamelyik tagját bízza meg,
  d, előterjeszti az Elnökségnek a javaslatát a párt Titkárának megválasztására és felmentésére,
  e, párt szervezeteinek gyűlésére politikai és egyéb híreket dolgoz ki és terjeszt elő,
  f, összehangolja a párt szervezeteinek tevékenységét,
  g, a párt belső állapotáért, a pártprogram és a politikai célok teljesítéséért a Közgyűlésnek felel.
 4. A pártnak 2 Alelnöke van. A párt Alelnökei az Elnökség megbízása alapján:
  a, a megbízásban pontosan kijelölt terjedelemben helyettesítik az Elnököt,
  b, hatáskörüket a párt szakpolitikai területén végzik,
  c, fejlesztik a Párt kapcsolatait Európai Úniós és külföldi politikai partnereikkel.

 

14. fejezet
A párt Titkársága

 1. A Titkárság biztosítja a párt szervezési, ügyintézési, technikai és gazdasági tevékenységét.
 2. A Titkárság élén a Titkár áll, akit az Elnökség választ és meneszt, megbízási időszaka határozatlan időre szól. A Titkár jogosult részt venni az Elnökség ülésein, melyeken tanácsadói szavazattal rendelkezik.
 3. A Titkárság belső felépítését, elrendezését, munkatársainak munkakörét, jogköreit és kötelességeit az Elnökség által elfogadott belső szabályzat tartalmazza.

15. fejezet
Etikai Bizottság

 1. Az  Etikai Bizottság 3 tagból áll, akiket az Közgyűlés választ 4 éves időszakra.
 2. Az Etikai Bizottság tagsága összeegyeztethetetlen a párt Elnökségében, Ellenőrő Bizottságban betöltött tisztséggel és pártalkalmazotti viszony betöltésével. Az  Etikai Bizottság tagjai sorából Elnököt választ.
 3. Az Etikai Bizottság feladatai főleg:
  a, dönteni a párttagok és a párt szervezeteinek kezdeményezéseiről és fellebezéseiről az Alapszabályban meghatározott esetekben,
  b, dönteni a párt szervei és tagjai valamint a párt szervei közti vitás esetekről,
  c, a párt szerveinek kérelme esetén kötelező értelmezést adni a párt Alapszabályáról,
  d, dönteni arról, hogy a párt belső előírásai összhangban vannak-e az Alapszabállyal és törölni azokat a rendelkezésket, melyek nincsenek összhangban az Alapszabállyal.
 4. A döntések elfogadásához az Etikai Bizottság tagjainak többségi szavazata szükséges.

 

16. fejezet
Ellenőrző Bizottság

 1. Az  Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll, akiket az Közgyűlés választ 4 éves időszakra.
 2. Az Ellenőrző Bizottság tagsága összeegyeztethetetlen a párt Elnökségében, Etikai Bizottságában betöltött tisztséggel és pártalkalmazotti viszony betöltésével. Az Ellenőrző Bizottság tagjai sorából Elnököt választ.
 3. Az Ellenőrző Bizottság feladata ellenőrizni a párt pénzügyeinek gazdaságos és effektív befektetését, a párt vagyonának kezelését, összhangban a törvényekkel, kötelező érvényű jogi előírásokkal, az Alapszabállyal és a párt belső szabályaival. Hiányosságok észrevétele esetén előírja az adott szervezetek számára hiányosságok eltávolítását.
 4. A döntések elfogadásához az Ellenőrző Bizottság tagjainak többségi szavazata szükséges.

17. fejezet
A párt gazdálkodása és finanszírozása

 1. A párt önálló jogi személy, mely a kötelezettségeiért az egész vagyonával felel. A párt tagjai a párt kötelezettségeiért se nem felelnek, se nem kezeskednek.
 2. A párt az Országos Tanács által elfogadott költségvetés szerint, kötelező érvényű jogi előírásokkal és az Alapszabállyal összhangban gazdálkodik. A párt a költségvetését 1 évre állítja össze és fogadja el.
 3. A párt vagyonával mint képviseleti szerv a párt elnöke, az Elnök által megbízott Alelnök, illetve a Titkár rendelkezhet.
 4. A párt bevételét és vagyonát képezik:
  a, tagdíjakból származó bevételek,
  b, ajándékokból és vissza nem térítendő teljesítésekből származó bevételek,
  c, öröklésből származó bevételek,
  d, a párt ingó vagy ingatlan vagyonának bérbeadásából vagy eladásából származó bevételek,
  e, a párt bankokban elhelyezett pénzeszközeinek kamataiból származó bevételek,
  f, gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereségrészesedésből való bevételek,
  g, a nyílt piacon nyilvánosan adható-vehető értékpapírok hozamai,
  h, kölcsönökből és hitelekből származó bevételek,
  i, az állami költségvetésből származó bevételek összhangban az kötelező érvényű jogi előírásokkal,
  j, jogviszonyokból és kötelezettségek teljesítéséből származó egyéb bevételek külön előírások szerint.
 5. A párt kiadását képezi minden, a párt tevékenységével összefüggő költség, melyek a kötelező érvényű jogi előírásokkal összhangban voltak felhasználva.
 6. A párt a kötelező érvényű jogi előírások alapján vezeti a könyvelését és az éves költségvetés alapján gazdálkodik
 7. A párt gazdálkodására a kötelező érvényű jogi előírások és az Országos Tanács által elfogadott Gazdasági Szabályzat vonatkozik.
 8. A minimális tagsági díjat az Országos Tanács szabja meg.

18. fejezet
A párt megszűnése és vagyonának kezelése

 1. A párt azon a napon szűnik meg, amikor a minisztérium végrehajtja a párt törlését a pártok jegyzékéből. A párt megszűnését annak megszüntetése előzi meg, felszámolással vagy felszámolás nélkül.
 2. A párt megszűnik:
  a, önkéntes megszüntetéssel,
  b, más párttal való egyesüléssel,
  c, csődeljárás kihirdetésével vagy a csődeljárási javaslat vagyonhiány miatti elutasításával,
  d, a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának a párt feloszlatásáról szóló határozatával, amit a  Szlovák Köztársaság Alkotmanybírósága nem törölt,
  e, egyéb a törvény által előírt okokból.
 3. A párt megszüntetése után annak szervei, ha a jogkörük nem szállt át jogutódjukra vagy a felszámolási biztosra, csak a párt megszűnésével kapcsolatos tevékenységet fejthetnek ki.
 4. A párt felszámolás általi megszüntetése esetén a Közgyűlés kinevezi a felszámolási biztost és egyúttal dönt a tisztségének betöltéséért járó jutalomról. Ilyen esetben a megmaradt vagyon, amely a vagyon felszámolásából és a kötelezettségek rendezéséből ered, aKözgyűlés által választott jótékonysági szervezetekre száll át.
 5. A párt önkéntes megszüntetését, valamint a párt egy másik párttal való egyesülését a Közgyűlés összes küldöttjének háromötödös többségének kell megszavaznia.
 6. Ha a párt egy másik párttal, illetve politikai mozgalommal való egyesülés miatt szűnik meg, a párt vagyona az átvevő szubjektum, mint jogutód tulajdonává válik.

 

19. fejezet
Záró rendelkezések

 1. A párt első Enökének, illetve Elnökségének megbízatása az új Elnök megválasztásával végződik, melyet a SzlovákKöztársaság Nemzeti Tanácsába történő választások után 120 napon belül kell megtartani. Ismételt választás lehetséges.
 2. A párt Elnökének mint képviseleti szervnek a politikai pártok és politkai mozgalmak nyilvántartásába történő bejegyzéséig jogait és kötelességeit az Előkészítő Bizottság megbízottja gyakorolja a törvényben foglalt kereteken belül.
 3. A megbízott személy köteles az Alapitó Közgyűlést a párt megalakulását követő 3 hónapon belül összehívni, melynek résztvevője az összes az Alapító Közgyűlés előtti napig befogadott tag.
 4. Azon esetekben, melyeket az Alapszabály nem szabályoz, a vonatkozó törvényi rendelkezések szerint kell eljárni.

20. fejezet
Alapszabályzat módosítása

 1. Az Alapszabály megváltoztatásáról és kiegészítéséről a Közgyűlés dönt a jelenlévő küldöttek többségi szavazatával. Az Alapaszabály megváltoztatását az Országos Tanács javasolja.
 2. A Közgyűlés az Alapszabály megváltoztatásának elfogadásával egyidejűleg dönthet az Alapszabály teljes szövegének kiadásáról is.

21. fejezet
Az Alapszabály érvényessége és hatályossága

 1. Az Alapszabály a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában való bejegyzés napján lép érvénybe és hatályba.
 2. Jóváhagyta: az Előkészítő Bizottság 2019.1.31-én, Pozsonyban.