Elveink

MAGYAR FÓRUM
Programtézisek, elvek, jövőkép

Szlovákia büszke magyar polgárai vagyunk. Szavunk döntő, ezt tudjuk és valljuk. Szeretnénk, hogy egyenjogú államalkotó polgárként tekintsenek ránk. Szülőföldünkön csak így tudjuk biztosítani, hogy gyermekeink öntudatos és sikeres magyarok maradhassanak.

Legfőbb célunk

A Magyar Fórum legfőbb célja az, hogy a szlovákiai magyarság parlamenti képviseletét biztosítva és ezt eszközként felhasználva mindent megtegyen azért, hogy e közösség mind szimbolikusan, mind jogait tekintve, mind gazdaságilag és kulturálisan egyenragú állampolgára lehessen egy demokratikus Szlovákiának, hozzájárulva ezzel a szlovákiai magyarság fennmaradásához és gyarapodásához.

Ezért szorgalmazzuk az alkotmány preambulumának módosítását, az önkormányzatok finanszírozásának átalakítását, az ország területi felosztásának (megyék, járások) átszervezését, valamint azt, hogy a déli régiók átlagos mértékben részesüljenek az állami beruházásokból, kiadásokból, kezdve az infrastrukturális fejlesztésektől (autópályák, gyorsforgalmi utak, vasútmodernizáció), az ipari parkok és beruházások támogatásán keresztül egészen kulturális életünk finanszírozásáig. Emellett fontosnak tartjuk, hogy az általunk lakott régiókban a magyar nyelvhasználat – sem írott formában, sem előszóban – ne legyen korlátozva és a hivatali ügyintézésben a hivatalos nyelvvel egyenrangú legyen.

Nyitott, befogadó párt

A Magyar Fórum nyitva áll minden magyar nemzetiségű vagy magyar érzelmű választó előtt, mindenkit képviselni szeretne, akinek identitása legalább részben magyar vagy más nemzetiségűként is fontosnak tartja Dél-Szlovákia fejlődését, jövőjét. Elutasítjuk a megosztó politikát, amely közösségünket jó és rossz magyarokra próbálja osztani bármilyen ismérv alapján, ahogy azt is, hogy valakinek a magyarságát méricskéljük és nagyság szerint sorrendbe állítsuk. Természetesen számolunk a dél-szlovákiai szlovák vagy más nemzetiségű szavazókkal is, hisz ők is tudatosíthatják, hogy a régió érdekeinek országos szintű képviseletében ránk számíthatnak leginkább. A párt tárgyalási nyelve a magyar, aki ennek meg tud felelni és egyetért elveinkkel, céljainkkal és főbb programpontjainkkal, az előtt nyitva áll az ajtó.

Szabadság, demokrácia, piacgazdaság

Legfőbb értékünk a szabadság. A Magyar Fórum arra törekszik, hogy a Szlovák Köztársaság egy olyan képviseleti demokrácia és piacgazdaság legyen, amely a lehető legnagyobb szabadságot biztosítja állampolgárai számára, hogy azok a lehető legnagyobb eséllyel kereshessék boldogulásukat és valósíthassák meg céljaikat. Az állampolgárok szabadságának határai ott vannak, ahol már korlátoznák mások szabadságát. Fontosnak tartjuk a klasszikus politikai szabadságjogok, mint a gyülekezés, egyesülés, véleménynyilvánítás szabadsága, a sajtó -és vallásszabadság, az oktatás és kutatás szabadságának betartását és azt, hogy Szlovákiában faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti vagy szexuális hovatartozás alapján senkit se érhessen hátrányos megkülönböztetés.

Demokratikus pártszervezet

A Magyar Fórum nemcsak mint politikai rendszert részesíti előnyben a demokráciát, hanem maga a párt is demokratikus alapokon működik. A párttagságnak és sikeresebb pártagok előtt szélesre nyitott Országos Tanácsnak jelentős hatalma és jogkörei vannak, így a párt nem egy fentről lefelé irányított piramisszerű hierarchikus struktúra, hanem lentről demokratikusan építkező szervezet. Ez lehetőséget ad a folyamatos megújulásra és fiatalításra és megakadályozza, hogy a párt egy szűk csoport kizárólagos irányítása alá kerüljön.

Társadalmi önszerveződés

Tekintettel a Magyar Fórum jellegére, főleg arra, hogy kiket szándékozik képviselni, pártunk olyan feladatokat is felvállal, főként kezdeményező és együttműködő partnerként, amelyek nem tartoznak egy politikai párt szorosan vett feladatai közé. Ezek a dolgok fontosak a szlovákiai magyarság megmaradása és hatékony érdekképviselete szempontjából. Ezért támogatjuk például a Dél-szlovákiai Falvak és Városok Társulásának létrejöttét, amely hatékony partnerünk lehetne a régiónkért folytatott lobbitevékenységben és érdekképviseletben vagy egy szlovákiai magyar díj létrehozását, amelyet kiemelkedő művészeink, tudósaink, sportolóink stb. kaphatnának egy évente megrendezett gála keretében. Ez utóbbi főleg jelképes fontossággal bír, megmutathatná a közösségünknek és a világnak, hogy mennyi sikeres szlovákiai magyarral büszkélkedhetünk az élet különböző területein.

Nemzetközi intézményi keretek: EU és NATO

Meggyőződésünk, hogy a demokrácia és piacgazdaság hosszú távú fennmaradásához, szabadságunk és jólétünk gyarapodásához, valamint biztonságunk garantálásához a lehető legjobb keretet országunknak az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való tartozása biztosítja. Az uniós tagság támogatása azonban korántsem jelenti az összes uniós politika automatikus támogatását vagy az integráció elmélyítésének kritikátlan helyeslését minden területen. Az uniós integráció egy vég nélküli egyensúlyozás a nemzeti és uniós szintek közötti hatalommegosztás területén. Mindig újra és újra mérlegelni kell, mely jogköröket kell uniós szintre helyezni és melyeknél jobb, ha nemzeti (vagy regionális, illetve helyi) szinten maradnak. Az egyes politikák és megoldások elutasítása vagy kritikája viszont nem jelentheti az Unió teljes elutasítását. Az Európai Uniót nem lerombolni kell, netán kilépni belőle – ennek katasztrofális következményei lehetnének Szlovákiára nézve – hanem folyamatos reformokkal hatékonyabbá tenni, hogy megfelelhessen az aktuális kihívásoknak. A NATO tagságunk nem a kollektív védelemből származó előnyök passzív, egyoldalú kihasználását jelenti, hanem az aktív hozzájárulást, természetesen az ország mindenkori lehetőségeit figyelembe véve.

Politikai irányultság

A Magyar Fórum a politikai palettán jobbközép irányultságú erőként határozza meg magát. Gazdasági kérdésekben a visszafogott állam híve, a kisebb állami újraelosztást, tulajdont és szabályozást az alacsonyabb adókat és a versenyképes, vállalkozóbarát gazdasági környezet kialakítását preferálja. Társadalmi és kulturális kérdésekben mérsékelten konzervatív álláspontot képvisel.

Jogállam, törvény előtti egyenlőség

A Magyar Fórum kulcsfontosságúnak tartja a joguralomhoz való visszatérést Szlovákiában, hogy helyreállhasson a polgároknak az igazságszolgáltatási rendszerben megrendült bizalma. Egyik alapelvünk a törvény előtti egyenlőség: senki sem állhat a törvények felett, senkivel sem lehet kivételezni. Egyforma törvénynek kell egyformán vonatkoznia mindenkire. Ehhez nélkülözhetetlen az igazságszolgáltatási rendszer (különösen a rendőrség és az ügyészségek) politikai beavatkozásoktól való függetlenítése és működésük megreformálása. Az elmúlt években a politikai befolyásolás ellehetetlenítette a mindent átszövő korrupció elleni harcot, ennek véget kell vetni.

Bevándorlás, integráció, menekültkérdés

A nemzetközi migráció korunk egyik legfőbb kihívása. A Magyar Fórum fontosnak tartja a főleg uniós hatáskörben lévő menekültpolitika átfogó reformját, valamint azt, hogy a főleg nemzeti kompetenciának számító bevándorláspolitika néhány fontos elvnek legyen alárendelve. Bár gazdasági bevándorlókra gyakran szüksége lehet Szlovákiának, fontos lenne a következő elveket figyelembe venni. A legfontosabb, hogy a bevándorlóknak kell alkalmazkodniuk a többségi, befogadó társadalomhoz, annak normáihoz, és nem pedig fordítva, és rájuk is vonatkozik az egyforma törvények előtti egyenlőség. Nem engedhetjük meg, hogy a modern nyugati civilizáció alapértékei vita és alku tárgyát képezzék, ezeket a bevándorló-közösségeken belül is kivétel nélkül be kell tartatni. A gazdasági bevándorlók esetében, akiket az államnak jelentős részben módja van megválogatni, kívánatos lenne, ha az olyan (hasonló kultúrájú) országokból érkező embereket részesítenék előnyben, akik könnyebben tudnak beilleszkedni a társadalmunkba.

Az állam feladatai

Az állam legalapvetőbb feladata, hogy biztosítsa az ún. közjavakat (honvédelem, igazságszolgáltatás, közigazgatás – szabályozási környezet létrehozása és betartatása), vagyis az olyan szolgáltatásokat, amelyeket nem lehet piaci alapon megszervezni. Itt természetes, hogy az ezt biztosító intézmények (hadsereg, rendőrség, ügyészségek, bíróságok, állami hivatalok) állami tulajdonú, közalkalmazottakat foglalkoztató monopóliumok. E mellett széles társadalmi igény mutatkozik arra, hogy az állam más fontos szolgáltatások meglétét is biztosítsa elsősorban a közoktatás és a közegészségügy területén valamint szociális védőhálót nyújtson állampolgárjainak.

Az elmúlt években láthattuk, hogy az állam pont ezeknek a legalapvetőbb funkcióinak az ellátása során mondott ismételten csődöt (a leglátványosabban az igazságszolgáltatás területén), miközben sok más területen forgácsolta szét az erejét és az adófizetők pénzét. A Magyar Fórum a karcsú és hatékony állam híve, amely a legfontosabb feladataira összpontosít és nem vesztegeti az energiáját és forrásait olyan területekre, amelyek piaci alapon jobban és olcsóbban működtethetők. Míg a közjavak esetében helyénvaló az állami tulajdon és a monopolhelyzet, addig a közszolgáltatások jó részénél épp ellenkezőleg, a nem állami tulajdonú (profitorientált magántulajdon, nonprofit egyházi vagy alapítványi illetve vegyes tulajdonformák) szereplők megléte és a közöttük lévő versenyhelyzet nemcsak lehetséges, de kívánatos is. A Magyar Fórum azt az elvet támogatja, hogy amennyiben a nem állami tulajdonú intézmények közpénzekből (is) finanszírozott közfeladatokat látnak el, akkor az állami intézményekkel megegyező elbánásban és finanszírozásban részesüljenek. Hosszú évek tapasztalata bizonyítja, hogy az állam a legrosszabb tulajdonos, ezért azt az elvet valljuk, hogy az állam ne vállalkozzon, maradjon meg a finanszírozó és szabályozó szerepében, de ne legyenek állami vállalatai ott, ahol piaci versenyhelyzet teremthető és az egymással versenyző cégek a fogyasztóknak jobb és olcsóbb árukat és szolgáltatásokat tudnak kínálni.

Államháztartás és az állami bevételek

Az állam felelős gazdálkodása olyan, mint egy család költségvetése: a kiadások nem haladhatják meg tartósan a bevételeket. Az állandósuló államháztartási hiány hosszú távon fenntarthatatlan gazdálkodáshoz, növekvő eladósodáshoz vezet. Ez végső soron államcsődhöz és fizetésképtelenséghez vagy legalább fizetési nehézségekhez vezethet, amikor az állam már a legalapvetőbb funkcióinak ellátását sem tudja finanszírozni és súlyos megszorításokra kényszerül. A Magyar Fórum ezért a hosszú távon kiegyensúlyozott államháztartás híve. Ideális esetben gazdasági növekedés idején a költségvetés elsődleges egyenlege (az adósságszolgálatot leszámítva) legalább egyensúlyban kell legyen, a hiány csak gazdasági visszaesés vagy stagnálás idején elfogadható.

Az állam messze legfontosabb bevételei az adók, amelyeknek ideális esetben a lehető leginkább meg kell felelni a következő elveknek: semlegesség, igazságosság, hatékonyság, egyszerűség és közérthetőség, hogy minél kevésbé torzítsák a gazdasági szereplők aktivitását, és minél kevésbé legyenek demotiváló hatásúak. A Magyar Fórum ezen elvek mentén az egységes adó híve: a jövedelmek/nyereség nagyságától és forrásától függetlenül az egyféle adókulcsot támogatja. Elutasítja a kettős adózást, vagyis, hogy egy jövedelmet vagy nyereséget többször is megadóztassanak. Ebből adódóan nem támogatjuk a különböző ágazatokra szelektíven kivetett különadókat és sarcokat, különösen akkor nem, ha azokat nem a nyereségre, hanem a forgalomra vetik ki.

A közpénzügyek tekintetében fontos elv az átláthatóság, ezért a Magyar Fórum elutasítja a nagyszabású állami beruházások PPP konstrukcióban (állami-magán partnerség keretében) történő megvalósítását, mert az eddigi tapasztalatok alapján ez jórészt az államadósság elrejtésére szolgál. Az adósság így könyvelési szempontból nincs a közszféra tartozásai között kimutatva, viszont ettől még létezik, és hosszú évekig (akár 30 évig is) a szlovákiai adófizetőknek kell évente törleszteniük.

A Magyar Fórum elutasítja az olyan bizonytalan megtérüléssel kecsegtető, de óriási összegeket felemésztő állami megaberuházásokat mint további atomerőművek (blokkok) építése vagy a széles nyomtávú vasút meghosszabbítása, akárcsak az olyan újabb állami nagyvállalatok létrehozását, amelyek előre láthatóan jelentős veszteségeket termelnének (például új nemzeti légitársaság).

Vállalkozóbarát üzleti környezet, felhasználóbarát hivatali ügyintézés

A Magyar Fórum egyik fontos alapelve, hogy az állam által a vállalkozásokra és az egyszerű állampolgárokra rakott adminisztratív terhek a lehető legkisebbek legyenek, a hivatali ügyintézés minél inkább felhasználóbarát legyen, a lehető legkevesebb „papírozással” járjon és egyszerű és közérthető legyen a polgárok számára. Az ideális az lenne, ha minél több dolgot lehetne otthonról vagy a munkahelyről elektronikusan az interneten keresztül elintézni. Fontos alapelv, hogy az állami intézmények osszák meg egymás között az információkat, ne a polgároktól/vállalkozóktól kérjenek olyan adatokat vagy iratokat, amelyekkel az állam (többnyire valamelyik más intézmény) már úgyis rendelkezik.

Szlovákiának alapvető érdeke, hogy a vállalkozókra nehezedő bürokratikus teher ne nőjön tovább, ellenkezőleg, mindent meg kell tenni azért, hogy csökkenjen, így a vállalkozásukra, értékek termelésére koncentrálhatnak a hivatali ügyintézés helyett.

Fontosnak tartjuk, hogy az Európai Unióból átvett jogszabályok esetében csak akkor növeljük az adminisztratív terheket, ha ez feltétlenül szükséges – sokszor az uniós joganyag kötelező átvétele csak ürügy a bürokratikus kötelességek kiterjesztéséhez.

A vállalkozások beruházásait mindenekelőtt a vonzó üzleti környezettel és könnyű ügyintézéssel kell előmozdítani, nem pedig állami pénzügyi támogatásokkal. Fenntarthatatlan az a gyakorlat, hogy a nagyvállalatok egy része (legtöbbször külföldi multinacionális cégek) hatalmas szelektív állami támogatásban részesüljön, miközben a hazai kis-és középvállalkozások a munkahelyteremtésnél nem támaszkodhatnak bőkezű állami hozzájárulásra, sőt gyakran terheik növekedésével kénytelenek szembesülni.

A hivatali ügyintézésnél a magyar nyelvhasználat megkönnyítése érdekében szorgalmazzuk, hogy a hivatalnokok kitűzőt viseljenek, ahol a nevük mellett fel van tüntetve a nyelvtudásuk is, így a magyar (vagy más nyelvű) ügyfelek egyértelműen azonosítani tudják, hogy kivel tudnak saját nyelvükön is kommunikálni.

Jóléti állam és egyenlőség

A jóléti ellátórendszer működésének legfontosabb alapelve, hogy megtalálja az egyensúlyt az állampolgárok szociális védelme és az öngondoskodásra való motiválása között. Rossz az a szociális háló, amely nem nyújt legalább átmenetileg védelmet a szükséghelyzetben, különösen akkor, ha az állampolgár önhibáján kívül került ilyen helyzetbe, de rossz az a jóléti rendszer is, ami függőséget alakít ki és nem motivál a munka keresésére és öngondoskodásra. A közismert hasonlattal élve nem halat kell adni a rászorulóknak, hanem horgászbotot és képzést, hogy maguk tudjanak halat fogni. A gyakorlatban természetesen nehéz egy ilyen rendszert teremteni, és megtalálni a rászorultsági elven, az érdemek szerint, és az általánosan (mindenkinek) biztosított jóléti szolgáltatások és juttatások megfelelő keverékét. A Magyar Fórum erre törekszik, figyelembe véve a szociális egyenlőség elvét. Fontos, hogy ezt a startvonalnál az esélyek egyenlősége terén kívánatos minél jobban megközelíteni, és nem a célszalagnál a jövedelmek és vagyon tekintetében. Fontos, hogy tudatosítsuk, a teljes egyenlőség illúzió, ez olyan mintha minden ember egyforma magas lenne, vagy egyforma intelligenciával rendelkezne vagy azonos idő alatt futná le a 100 métert. De ez nem jelenti azt, hogy ne támogatnánk a lehető legnagyobb esélyegyenlőséget különösen az oktatási rendszer és a gyermekkori szociális ellátás támogatásán és reformján keresztül.

Oktatási rendszer

A közoktatás (és a kutatás-fejlesztés) az egyetlen olyan nagy terület az állami kiadások területén, ahol a források jelentős bővítésére van szükség. Az ágazat nemzetközi összehasonlításban is jelentős mértékben alulfinanszírozott – ezzel a politikai elit olyan üzenetet küld, hogy számára az ország jövője nem tartozik a prioritások közé. Ráadásul az ezt az ágazatot sem kerülő korrupció még tovább apasztotta a kiadásokat. A több forrás mellett azonban szemléletváltás is szükséges. A tanagyag „átvétele”, memorizálása vagyis az univerzális tudás elsajátítása helyett inkább a képességek fejlesztésére, és kritikus gondolkodásra kell helyezni a hangsúlyt. Eközben a valós életre is fel kell készíteni a diákokat, hogy a politikától a gazdaságig minél többen felelős döntéseket tudjanak hozni, ezért elengedhetetlennek tartjuk a politikával, pénzügyi ismeretekkel és a modern történelemmel (beleértve az Európai Unióval kapcsolatos ismereteket) való intenzívebb foglalkozást. Emellett általános elvként támogatjuk az egyes oktatási intézmények nagyobb szabadságát a tananyag, és a képzés módszereinek valamint a tankönyveknek a megválasztásában.

Az oktatás általános problémái mellett pártunknak kulcsfontosságúak a magyar tannyelvű iskolák specifikus szükségletei. A magyar iskola közösségünk fennmaradásának záloga, ezért minden lehetőséget felhasználva támogatni kell egy minél jobb minőségű, versenyképes szlovákiai magyar óvoda és iskolahálózat fenntartását. Ehhez az iskolafenntartó önkormányzatokkal együttműködve lehetőségeinkhez képest hozzá kívánunk járulni, de nem akarunk abba a hiába esni, hogy felülről mondjuk meg mi a jó az összes iskolának. Mivel oktatási intézményeink sokfélék és eltérő kihívásokkal néznek szembe, szükségleteiket a helyi igényekhez és pénzügyi lehetőségekhez kell igazítani, ezért is van szükségük minél nagyobb fokú önállóságra, de emellett gyakran együttműködésre is a környező településekkel. Mindazonáltal általános elvként fontosnak tartjuk, hogy a magyar tannyelvű iskolák diákjai az idegen nyelvek tekintetében ne kerüljenek hátrányba a szlovák nyelvű iskolák diákjaihoz képest, ezért támogatjuk az angol nyelv mellett egy másik idegen nyelv minél szélesebb körű oktatását is iskoláinkban.

Jóléti szolgáltatások

A fejlett államokban a demográfiai változások komoly kihívás elé állítják a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát. Szlovákia társadalma a fejlett világon belül is a leggyorsabb tempóban elöregedők közé tartozik. Ezért itt különösen nehéz megtalálni az egyensúlyt a rendszer pénzügyi fenntarthatósága és az időskorúak méltányos jövedelme között. A Magyar Fórum ezt csak a több lábon álló, három pilléres nyugdíjrendszerrel tartja lehetségesnek. Az első, állami felosztó-kirovó pillérben a nyugdíjkorhatárt újra a várható élettartamhoz kell igazítani, ezért támogatjuk a visszatérést a 2019-ben eltörölt automatikus mechanizmushoz. Ellenkező esetben az emberek ugyan hosszabb ideig kapják az állami nyugdíjat, de annak összege kisebb lesz. A második pillérnek csak úgy van igazán értelme, ha minél többen takarékoskodnak ennek keretében nyugdíjukra. Ennek érdekében szükségesnek tartjuk a munkaerőpiacra lépő fiatalok automatikus beléptetését a rendszerbe (ahogy ez a rendszer megalkotásakor működött), méghozzá a hosszabb távon nagyobb hozamot biztosító részvény ill. indexált alapok valamelyikébe. A második (és harmadik) pillérben felhalmozott megtakarítások terén bizonyos összeghatárok felett minél nagyobb szabadságot kell adni, hogy a nyugdíjakra takarékoskodók szabadon dönthessenek megtakarításaik felhasználásáról ill. a felhasználás módjáról.

Az egészségügyi rendszerben fontosnak tarjuk, hogy végre kilépjünk a nagy állami kórházak újra és újra megismétlődő eladósodásának majd az adófizetők pénzéből való ismételt megmentésének (adósságrendezés) ördögi köréből. Ez csak a nagy állami kórházak részvénytársaságokká való átalakításával és a kemény költségvetési korlát bevezetésével érhető el, de végső soron a garanciát ezen intézmények magánosítása jelentené. Ezzel egyben véget lehetne vetni az átpolitizálásuknak és a hatalmas korrupciónak. A Magyar Fórum az egészségügyi rendszerben a minél nagyobb verseny híve, fontos, hogy a polgárok/páciensek kiválaszthassák az orvosukat és az egészségbiztosítójukat, és a biztosítók versenyezzenek a páciensekért az egészségügyi intézmények meg a biztosítók által megrendelt szolgáltatásokért. Ehhez az is szükséges, hogy egyértelműen elváljon egymástól az állam által részben vagy egészben finanszírozott ellátás, illetve a magánforrásokból fedezett ellátás. Egyben nélkülözhetetlen, hogy a csaknem monopolhelyzetű, a biztosítottak több mint felével rendelkező állami egészségbiztosítót több részre osszuk és magánosítsuk.

Állami szabályozás, átláthatóság, korrupció-ellenes harc

Az állam a törvényi szabályozással, illetve a törvények és szabályok betartatásán őrködő, a lehető legfüggetlenebb ellenőrző intézmények megteremtésével biztosíthatja a leghatékonyabban az olyan célokat, mint a fogyasztóvédelem, természeti és kulturális örökségünk vagy a piaci verseny védelme, a közpénzek átlátható és hatékony elköltése stb. A Magyar Fórum számára fontos alapelv, hogy míg a törvényekről – természetes módon – a politikusok döntenek politikai mechanizmusok alapján, addig a végrehajtásuk már a napi politikától a lehető legfüggetlenebb hivatalnoki réteg és szakembergárda végezze. Ezért fontosnak tartjuk a politikai funkciók egyértelmű elkülönítését a professzionális hivatalnoki és a független intézményi funkcióktól. Egyben elutasítjuk azt, hogy a független intézmények élére olyan volt politikusok kerüljenek, akik évekig aktív pártpolitikusok, kormánytagok voltak és nincs az adott szakterülethez kapcsolódó korábbi komoly szakértői, tudományos tevékenységük.

További fontos elv, hogy a független intézmények vezetőit és vezetőségi tagjait több szervezet jelölhesse/választhassa (például kormány, parlament, köztársasági elnök, szakmai szervezetek) és hivatali idejük ne essen egybe, lehetőleg fokozatosan, valamilyen kulcs szerint cserélődjenek. Ezzel megelőzhető, hogy egyetlen kormányzat kinevezhesse és átpolitizálhassa egy független intézmény vezetését. Emellett a Magyar Fórum támogatja a független intézmények vezető pozícióiba pályázó, illetve az azokat elnyerő jelöltek nyilvános meghallgatását, részletes szakmai életrajzainak és vagyonnyilatkozatainak nyilvánosságra hozását.

További fontos alapelv, hogy a különböző állami támogatásokat minél nagyobb arányban olyan beruházásokra kell fordítani (például infrastruktúra építése), amelyekből mindenki egyformán profitál, vagy amelyekre az összes vállalkozás egyformán jogosult, ahelyett, hogy szelektíven egyes cégeknek folyósítanák, és ezzel a versenyt torzítva az emberek adóiból helyzeti előnybe hoznák őket a többiekkel szemben, miközben táptalajt szolgáltatnak a korrupciónak is. A támogatások folyósításánál illetve az állami közbeszerzéseknél rendkívül fontos, hogy mind a támogatottak köre, mind pedig az állami/uniós támogatások összege szabadon hozzáférhető legyen (az interneten).

Mivel a fejlesztési pénzeknek fontos szerepe kell, hogy legyen a regionális különbségek csökkentésében, a jövőben rendszerszintű megoldást kellene találni arra, hogy a források (főleg az EU közös költségvetéséből származók) az eddig kevésbé támogatott régiókba áramoljanak, hogy az egy lakosra jutó fejlesztési pénzek nagysága hosszú távon hasonló legyen.

Környezetvédelem, fenntartható fejlődés és megújuló energiaforrások

Támogatjuk, hogy az energiatermelés fokozatosan elmozduljon a környezetet szennyező és a klímaváltozáshoz hozzájáruló fosszilis tüzelőanyagok elégetésén alapuló, illetve a méregdrága és veszélyes nukleáris energiából származó forrásoktól a megújuló erőforrások felé. (Az utóbbiakból termelt energia ma már árban is versenyképes a hagyományos erőművekből származóval.) Ehhez feltétlenül szükséges az állami támogatáspolitika átalakítása, ami kivételesen abszurd helyzetet teremtett: az állam szinte minden áramtermelési módot támogat, egyszerre dotálja a legkörnyezetszennyezőbb és a környezetbarát, megújuló energiatermelést. Először is sürgősen fel kell számolni a környezetszennyező energiatermelés (szénbányászat és széntüzelésű erőművek) állami támogatását, másrészt gátat kell szabni a megújuló források túlzott támogatásának is, mert az több kárt okozhat, mint hasznot. Az elmúlt években láttuk, hogy a naperőműveknek garantált túl magas felvásárlási árak miatt az engedélyek kiadása a korrupció melegágya lett, a biomassza erőművek támogatásának negatív mellékhatásaként nemcsak a fahulladék, de gyakran a rönkfa is az erőműben/fűtőműben végezte, ami hozzájárult a meggondolatlan erdőirtásokhoz. A mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban leginkább a melléktermékeket és hulladékokat kellene energiatermelésre felhasználni és nem az elsődleges termékeket.

A Magyar Fórum támogatja az energiatakarékosság növelését például az épületek hőszigetelésével és a kommunális hulladék minél nagyobb arányú szelektív gyűjtését és újrahasznosítását valamint a környezetbarát közlekedési formák minél szélesebb körű elterjedését.

Fejlődő vidék

Mivel a szlovákiai magyarság jelentős része vidéken él, a Magyar Fórum különösen fontosnak tartja a vidék fenntartható fejlődését és népességmegtartó erejének növelését. Ehhez szükséges a minél rugalmasabb foglalkoztatási formák kialakítása, az otthoni távmunka, a részmunkaidős foglalkoztatás vagy a mezőgazdasági idénymunkák megkönnyítése. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése a kisebb távokon való ingázás megkönnyítésére. A mezőgazdaságban a támogatások egy részének átirányítása a több munkaerőt igénylő és eltartó gyümölcs –és zöldségtermesztés felé valamint a birtokviszonyok rendezése. A hagyományos termékek, helyi élelmiszerek könnyített értékesítésének elősegítése az adott régión belül, a falusi turizmus támogatása és ehhez kapcsolódóan a kulturális örökség védelme, ápolása, felújítása és karbantartása. Fontos alapelv, hogy az itthon megtermelhető, hagyományos mezőgazdasági termékek tekintetében minél nagyobb legyen a hazai termelés részaránya a külföldi behozatallal szemben, amit itthon is meg tudunk termelni, azt nincs értelme nagy mennyiségben behozni.

1

Magyar képviselet biztosítása a szlovák parlamentben.

2

Elősegíteni az ország politikai változását, melyhez a magyar választókra is szükség van.

3

Visszaállítani az emberek bizalmát a jogállamiságban – senki nem állhat a törvények fölött.

4

Kizárjuk a Smer-SD-vel, az SNS-szel és Marian Kotleba ĽSNS pártjával való együttműködést.

5

Pártunk jobbközép irányultságú – bővebben a részletes programban.

6

Szlovákiát a NATO és az EU részeként tudjuk elképzelni.

7

Fontosnak tartjuk az egységes piacot, a személyek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlását.

8

A schengeni határrendszer megőrzése – szabad utazás, belső határellenőrzések nélkül.

9

Külső határok fokozott közös védelme – idegenek csak engedéllyel tartózkodhatnak az EU területén.

10

Az EU menekültpolitikájának a megreformálása.